تبلیغات

yassersoft.mihanblog.com

مقدار عددی فایل :

زمان تقریبی محاسبه شده

به : ساعت دقیقه ثانیه
9.6 Kb

14.4 Kb

28.8 Kb

56 Kb

IDSL(64 Kb)

IDSL(128 Kb)